Partners

Partners van 1030 cultuur

Dienst Nederlandse Cultuur

 

De Dienst Nederlandse Cultuur Schaarbeek is een referentie en bondgenoot voor cultuur in een superdiverse Brusselse context. We bewegen ons op het raakvlak tussen kunst en maatschappij. We geven de Schaarbekenaar toegang tot een kwalitatief, innovatief en inspirerend aanbod waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. We zijn expert in het onzichtbare zichtbaar maken. We zetten in op Brussels artistiek talent en ontsluiten verborgen en verrassende plekken. Ons publiek en ons aanbod weerspiegelt de diversiteit van de gemeente. Iedereen voelt zich welkom en aangesproken in zijn eigenheid. De Schaarbekenaar heeft zin om deel te nemen, als toeschouwer, partner of initiatiefnemer. 

Heel Schaarbeek is ons speelveld, wat ons uniek maakt binnen het sterk merk 1030Cultuur. Naast onze eigen projecten, faciliteren we initiatieven van onderuit en exploreren we nieuwe mogelijkheden. Over de taalgrenzen heen gaan we actief op zoek naar partnerschappen binnen de gemeente, op wijkniveau en bovenlokaal. Door samen cultuur te beleven en creëren, verbinden we mensen met elkaar en hun omgeving, en hebben we een positieve impact op de leefwereld van de Schaarbekenaar.

 

GC De Kriekelaar

 

GC De Kriekelaar wil een open huis zijn voor alle inwoners uit Schaarbeek. Ze brengt mensen samen en bouwt bruggen tussen en met verenigingen, organisaties, burgercollectieven en bewoners. Zo werken we een aan leefbare stad.

GC De Kriekelaar wil de sociale en culturele participatie van diverse (kansen)groepen aanmoedigen in de Gemeente Schaarbeek, in de Regio Noord en in de Grootstad Brussel.

Cultuur verbindt mensen, zowel door eigenheid als door verscheidenheid. Want via cultuur kunnen individuen elkaar ontmoeten, kunnen groepen uit hun eigen kring treden en ‘anderen’ leren kennen en waarderen.
GC De Kriekelaar spant zich in om die superdiversiteit op een toegankelijke wijze
bij alle Schaarbekenaren te brengen.

GC De Kriekelaar ondersteunt verenigingen en organisaties, maar eveneens artiesten en amateurs, en biedt hen ruimte voor hun initiatieven. Ze moedigt cultuurparticipatie aan, zowel in groep als individueel, zowel bij kinderen en jongeren als bij volwassenen en ouderen.

Evenementen, cursussen, voorstellingen, wijkwerking hebben als leidraad gemeenschapsvorming. Dat betekent: cultuur (in de brede zin) dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij elkaar.

In die geest fungeert het gemeenschapscentrum als antenne waar mensen terecht kunnen met hun vragen, noden en ideeën.

In die zin is GC De Kriekelaar een veilige plek om creatief talent te koesteren, en tegelijk open dialoog en kritisch inzicht te stimuleren, met specifieke aandacht voor het jonge volkje.

In die bezieling werkt het onthaal als draaischijf waar iedereen terecht kan, draait het personeel als de motor die ideeën omzet in concrete projecten, en stuwen of bewaken de vrijwilligers als inspiratiebron en denktank de totale werking van GC De Kriekelaar.

 

Nederlandstalige Gemeentelijke Openbare Bibliotheek


De Bibliotheek van Schaarbeek is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van informatiebemiddeling, leesbevordering en het delen van kennis, informatie en cultuur. De Bibliotheek streeft er naar om via haar activiteiten de uitgebreide en zeer up-to-date collectie in de kijker te zetten en ambieert hier een grote kruisbestuiving tussen activiteit, publiek en collectie.

De Bibliotheek wil zich de komende jaren stap voor stap van een individuele instelling tot een samenwerkingsplatform ontwikkelen.

Met onze partners op het terrein en dan voornamelijk de scholen werken we al jaren aan een lerende gemeente met als doel ieders ontwikkelingskansen te vergroten.
Naar de toekomst toe willen we blijven inzetten op deze ontwikkelkansen maar we willen daarbovenop een open en kritische houding creëren ten opzichte van elkaar en
de wereld om ons heen.

Reacties