Collectie- en onthaalcoördinator voor de bib gezocht

- wo 15/05/19

De collectie- en onthaalcoördinator staat in om de dagelijkse werking van de bibliotheek zichtbaar te maken door het collectiemanagement en de goede werking van het publieksonthaal te stroomlijnen.  Iets voor jou? Tot 9 juni kan je solliciteren!

 

De bibliotheek van Schaarbeek is een laagdrempelige gemeentelijke huiskamer waar elke burger warm ontvangen
wordt met zijn of haar vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is actief op het gebied van
informatiebemiddeling, leesbevordering, om kennis, informatie en cultuur te delen. Om haar missie efficiënt in de
praktijk te brengen streven we naar een optimale samenwerking met de partners van het lokale cultuurbeleid van
Schaarbeek, de verschillende partners op het terrein en andere Brusselse bibliotheken waarbij het realiseren van
gemeenschappelijke doelstellingen steeds centraal staat.


VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN:


De collectie- en onthaalcoördinator staat er voor in de dagelijkse werking van de bibliotheek zichtbaar te maken door
het collectiemanagement en de goede werking van het publieksonthaal te stroomlijnen. De coördinator werkt samen
met een team om de resultaten te behalen.


Kerngebied:


1. Coördinatie van het collectiebeleid (geheel van boeken, DVD’s, CD’s, kranten en tijdschriften en digitale collecties)

 

Collectievorming : selectie, besteladministratie en afvoer op basis van het collectieplan

In het bijzonder instaan voor de selectie van de collectie Informatieve boeken

Instaan voor het maken van fysieke en virtuele collectie-etalages

Instaan voor de publiekscommunicatie inzake de collectie

Organisatie en opvolging van de catalografie en boekverwerking

Organisatie en opvolging van het beheer van de kranten en tijdschriften

Verbeteren van de werkprocessen inzake collectie

Samen met de bibliothecaris het collectieplan opstellen

 

2. Coördinatie van de publiekswerking

 

Beheer van de wissel- en pop-upcollecties (boekenkoffers, Boekbaby-collectie, …)

(Mee)Organiseren van (voor)leesactiviteiten en lezingen voor volwassenen

Uitvoering van publieksactiviteiten

Opvolgen en verbeteren van alle werkprocessen inzake het publieksonthaal in de bibliotheek

Ondersteuning bieden in geval van conflictsituaties op vlak van het publieksonthaal

Beheer van de publieksmai

Organisatie van de ontvangst van klassen en groepen

Vervangen onthaalmedewerkers

 

Ondersteunende resultaatsgebieden:


3. Personeelsbeheer

 

Taakverdeling en –opvolging van onthaalmedewerkers en bibliotheekassistenten

Deelname aan de aanwervingen en functioneringscyclus van onthaalmedewerkers en de bibliotheekassistente

Beheer van vrijwilligers, jobstudenten en stagiaires

Mee vormgeven aan teamoverleg en interne kennisdeling

 

4. Extern netwerk en samenwerking


Opvolgen werkgroepen catalografie, EBS (Eengemakt Bibliotheek Systeem) en collectie van het OBIB (Ondersteuning Bibliotheken in Brussel)

Organisatie van inspraak in de collectievorming5. Administratie


Opmaak van en opvolging van bestelbonnen en facturatie
Bestellen van kantoorbenodigdheden en catering voor publieksactiviteiten

 

VEREISTE COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:


PROFIEL:

Houder van of gelijkgesteld diploma (minstens bachelor)

Tweetaligheid FR/NL gewenst

 

Technische kennis


Transversales competenties

 

Expertise op het gebied van collectiemanagement
Grondige kennis van het bibliotheeksysteem (Vubis Smart software) en de afspraken inzake catalografie
Goede kennis van het arbeidsreglement en technieken mbt leidinggeven
Kennis van de actualiteit binnen het culturele domein met het accent op de actualiteit binnen de boeken- en filmsector
Kennis van het gebruik van sociale media
Resultaatgericht werken
Samenwerken
Zich ontwikkelen

 

Competenties eigen aan de functie

 

Het werk van medewerkers organiseren en opvolgen
Problemen analyseren
Oplossingen vinden
Verandering sturen
Zijn emoties beheren
Goede sociale vaardigheden
Omgaan met vernieuwing en pro-actief innoveren

 

ONS AANBOD:

Een voltijds contract van onbepaalde duur, volgens het barema B – administratief secretaris.


PLAATS VAN TEWERKSTELLING:

Bibliotheek Schaarbeek, Lambermontlaan 224 - 1030 Schaarbeek


VOORDELEN:

Aandacht voor een goed evenwicht tussen privé-en beroepsleven dankzij het regime van wettelijke en reglementaire verloven
Valorisatie van beroepservaring (openbare sector : volledig – privésector : maximum 6 jaar)
Mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie
Gratis persoonlijke hospitalisatieverzekering
Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) en interne mobiliteit
Terugbetaling vervoerskosten (voetganger, fiets, MIVB en NMBS)
Recht op maaltijdscheques
Eindejaarspremie


SELECTIEPROCEDURE:


Na ontvangst van uw kandidatuur, zal een eerste selectie doorgevoerd worden op basis van de informatie in uw CV en motivatiebrief. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een aanwervingsproef en een onderhoud.


Bijkomende informatie kan bekomen worden bij Mevrouw Ingrid Lemaire02/2453208 of via mail ilemaire@schaarbeek.irisnet.be


De kandidaturen (motivatiebrief, cv en diploma) moeten opgestuurd worden ter attentie van Loredana ROMOLO, Coördinator Aanwerving - Directie Human Resources: rh_recruitment@schaerbeek.be of per post op het volgend adres: Gemeente Schaarbeek, Colignonplein te 1030 Schaarbeek.


Deadline voor de sollicitaties : 9/6/2019


Gelieve volgende referentie te vermelden : VC-NLB-PMD


Indien u een handicap, een leerstoornis of een ziekte heeft (visueel, motorisch, gehoor, …) en indien u wenst te genieten van redelijke aanpassingen in het kader van de selectieprocedure, vermeld dit dan in uw kandidatuur. Wij zullen erover waken dat de selectieomstandigheden aangepast worden.

Reacties